Cetak halaman ini

Polisi

Polisi MAIDAM dirangka agar setiap keputusan dan tindakan yang hendak dilaksanakan sentiasa mematuhi dan menuju matlamat, visi dan misi MAIDAM.   
Bagi maksud di atas, MAIDAM telah menetapkan polisi-polisi berikut :
  1. Polisi Agihan Wang Zakat
  2. Polisi Wakaf dan Sumber Am
  3. Polisi Pusat Pengajian MAIDAM
  4. Polisi Pembangunan Dakwah dan Syiar Islam
  5. Polisi Pembangunan Keluarga Islam
  6. Polisi Pengurusan Kewangan dan Pelaburan
  7. Polisi Penyelenggaraan
MAIDAM akan dari semasa ke semasa mengkaji semula dan menetapkan polisi-polisi terkini mengikut  kesesuaian masa dan keperluan