Dah Bayar Zakat?

Bayar ZAKAT secara atas talian di

ezakat.maidam.gov.my/online

Soalan Lazimhubungiaduanpeta

Fungsi Seksyen Keurusetiaan

 1. Bertanggunggjawab menyediakan Jadual Tahunan mesyuarat Majlis Agama Islam dan Adat melayu Terengganu (MAIDAM) dan Jawatankuasa di bawah lantikan Majlis Agama Islam dan Adat melayu Terengganu (MAIDAM) serta Jawatankuasa di peringkat pengurusan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM).
 1. Bertanggungjawab memastikan kekerapan dan perjalanan mesyuarat menepati Pekeliling/Kaedah atau peraturan yang berkuatkuasa.
 1. Bertanggunggjawab dalam hal ehwal keperluan mesyuarat berikut :-
  1. Mesyuarat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM)
  2. Jawatankuasa Kewangan, Pembangunan Dan Pelaburan
  3. Jawatankuasa Hal Ehwal Islam
  4. Jawatankuasa Kenaikan Pangkat, Tatatertib Dan Sumber Manusia
  5. Jawatankuasa Perundangan
  6. Jawatankuasa Wakaf
  7. Jawatankuasa Lembaga Perolehan
  8. Jawatankuasa Audit
  9. Jawatankuasa Panel Peguam Syarie
  10. Jawatankuasa Lembaga Rayuan Tatatertib
  11. Jawatankuasa Pengawasan Pendidikan Agama Islam
  12. Jawatankuasa Zakat
  13. Jawatankuasa Teknologi Maklumat
  14. Jawatankuasa Perbelanjaan
  15. Jawatankuasa Pengurusan
  16. Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih
  17. Jawatankuasa Panel Pengurusan Sumber Manusia
  18. Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun
 1. Bertanggunggjawab mengurus hal ehwal keperluan mesyuarat mengenai :-
  1. Tindakan Pra Mesyuarat :-
   1. Menetapkan tarikh mesyuarat
   2. Menetapkan agenda mesyuarat 
   3. Mengeluarkan notis mesyuarat
   4. Mengurus keperluan fizikal/teknikal mesyuarat
   5. Menyelaras kertas kerja/dokumen untuk didokumenkan
   6. Mengedar kertas mesyuarat
   7. Mengesahkan status kehadiran Ahli Mesyuarat
   8. Menyediakan kemudahan Ahli Mesyuarat
   9. Menyelaras, mengumpul maklum balas (Perkara Berbangkit)
   10. Menyelaras, mengumpul usul (sekiranya ada)
  1. Tindakan semasa mesyuarat :-
   1. Mencatat perbincangan mesyuarat
  1. Tindakan selepas mesyuarat :-
   1. Menyediakan peringatan mesyuarat
   2. Mengedar peringatan kepada yang berkaitan untuk tindakan

Fungsi Seksyen Perhubungan Korporat 

 1. Mengumpul maklumat dari semua bahagian MAIDAM
 2. Menyediakan risalah-risalan yang berkaitan dengan aktiviti MAIDAM
 3. Komunikasi Korporat
 4. Mengurus perpustakaan
 5. Mengurus penerbitan Laporan Tahunan MAIDAM
 6. Membentuk idea-idea baru dalam memajukan MAIDAM
 7. Urusan Khidmat Pelanggan / Operator Telefon / Kunjungan Hormat / Majlis Penyerahan Zakat dan Penyambut Tamu
 8. Mengurus atau membantu mengurus program / majlis MAIDAM
 9. Mengurus dan menyelaras aktiviti sahabat MAIDAM 

 

Fungsi Seksyen Promosi

 1. Mengumpul maklumat dari semua bahagian MAIDAM
 2. Mengurus prospek dan susulan pembayaran zakat
 3. Melakukan sebaran maklumat
 4. Mengadakan taklimat secara berkala kepada masyarakat umum
 5. Menyediakan risalah-risalan yang berkaitan dengan aktiviti MAIDAM
 6. Membentuk idea-idea baru dalam memajukan MAIDAM

 

Fungsi Seksyen Teknologi Maklumat

 1. Membuat analisa ke atas keperluan sistem aplikasi untuk kegunaan jabatan
 2. Merekabentuk pangkalan data, borang dan format input, laporan dan format output serta logik aplikasi
 3. Membina dan membuat ujian sistem aplikasi yang dibangunkan
 4. Menyediakan dokumentasi dan manual pengguna sistem aplikasi serta latihan sistem
 5. Memantau penggunaan sistem dan mendapatkan sebarang maklumbalas berkait kelemahan sistem yang digunakan
 6. Mengurus Pentadbiran Sahagian Teknologi Maklumat
 7. Mengurus perjanjian kontrak dan peruntukan belanjawan tahunan
 8. Membangun dan mengurus pelaksanaan Pelan Strategik ICT jabatan
 9. Menyelaras pengumpulan maklumat daripada unit-unit
 10. Memantau dan menyelaras pengemaskinian laman web jabatan
 11. Memberi maklumbalas ke atas pertanyaan melalui Laman Web Jabatan
 12. Menyediakan aplikasi persembahan multimedia dan penerbitan ICT
 13. Mengurus dan menyelenggara pengambilan serta penyuntingan filem dan gambar
 14. Mengurus perolehan perkakasan komputer dan pengagihan kepada unit-unit berkenaan serta pelupusan perkakasan computer
 15. Mengawasi dan mengemaskini server-server di Bilik Server MAIDAM
 16. Mentadbir pangkalan-pangkalan data yang ada
 17. Menjalankan 'backup' pangkalan data mengikut jadual
 18. Bertanggungjawab ke atas pengwujudan dan pengemaskinian alamat-alamat email pengguna
 19. Mengawasi dan mengemaskini server web, server DNS, server email dan firewall
 20. Memberi khidmat nasihat berkaitan khidmat sokongan teknologi maklumat kepada unit-unit/seksyen-seksyen
 21. Mengurus inventori komputer di unit ini
 22. Bertanggungjawab dalam pengurusan Keselamatan ICT MAIDAM
 23. Menguruskan pembangunan, pelaksanaan dan penyelenggaraan Dasar Keselamatan ICT MAIDAM
 24. Mengurus dan menyelaras kursus-kursus berkait teknologi maklumat kepada kakitangan

Fungsi Seksyen Kewangan

 1. Menyelenggara rekod-rekod akaun (termasuk lejar/jurnal/daftar perakaunan)
 2. Menyediakan Penyata Penyesuaian Bank.
 3. Menyemak Penyata Hasil.
 4. Menyediakan Penyata Tahunan dan Laporan Bulanan bagi :
  1. Kumpulan Wang Baitulmal/Sumber Am, ii)Kumpulan Wang Zakat
  2. Kumpulan Wang Wakaf
  3. Kumpulan Wang Pentadbiran vi)Kumpulan Wang Amanah
 5. Bertanggungjawab menyelia dan memantau penyata kewangan Anak Syarikat.
 6. Memantau pematuhan dasar, peraturan dan prosedur kewangan MAIDAM yang berkuatkuasa.
 7. Mengawal dan memantau pengurusan kewangan MAIDAM melalui Laporan Ketua Audit Negara (LKAN), Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) dan Jawatankuasa Audit.
 8. Mengkaji dan menilai proses pengurusan kewangan MAIDAM dengan objektif untuk merangka, mengubahsuai dan memajukan sistem, peraturan dan undang-undang.
 9. Menguruskan pelupusan dokumen kewangan

Fungsi Seksyen Belanjawan Dan Pelaburan

 1. Menyediakan Belanjawan tahunan MAIDAM.
 2. Mengawal dan memantau pelaksanaan belanjawan tahunan supaya dibelanjakan oleh Bahagian/Seksyen/Unit dengan cekap dan berkesan.
 3. Menentukan pengagihan sumber kewangan MAIDAM dibuat dengan sewajarnya selaras dengan dasar dan objektif yang ditetapkan.
 4. Memantau dan mengurus pemberian peruntukan/geran/pinjaman kepada Anak Syarikat.
 5. Memantau dan mengurus perolehan keuntungan dan dividen daripada Anak Syarikat.
 6. Mengurus proses pindah dan tambah peruntukan.
 7. Merancang, mengawal, mengkaji dan memantau Pelaburan tunai MAIDAM.
 8. Menyelenggara rekod pelaburan MAIDAM.
 9. Melaporkan kedudukan pelaburan MAIDAM

Fungsi Seksyen Pengurusan Kewangan

 1. Mengurus dan menyelia operasi/pengurusan kutipan hasil serta mengkaji kaedah untuk meningkatkan hasil MAIDAM.
 2. Mengurus dan menyelia operasi/pengurusan
 3. Mengurus pembayaran emolumen serta caruman yang berkaitan
 4. Mengurus dan menyedia Pesanan Tempatan.
 5. Mengurus, menyelenggara dan menyimpan laporan dan dokumen hasil dan pembayaran
 6. Menguruskan Akaun Panjar, deposit serta akaun subsidiari.
 7. Menguruskan pengeluaran dan penggantian baucer/ eek/EFT.
 8. Memantau pematuhan peraturan kewangan melalui siasatan Aduan Bayaran Lewat (ABL), Akaun Belum Terima (ABT), pemantauan pelaksanaan Arahan Perbendaharaan / Tatacara Kewangan
 9. Mengurus, menyelenggara dan mengemaskini rekod Pinjaman Kenderaan/Komputer.
 10. Mengurus Pendahuluan Diri dan Pendahuluan Pelbagai
 11. Mengeluarkan penyata pinjaman tahunan.
bahasa melayu bahasa melayu Agihan Zakat Negeri Terengganu

privasi

TRDI NEWS TERENGGANU PAY