Kelayakan Sebagai Peguam Syarie

(1)       Mana-mana orang yang memenuhi syarat yang berikut adalah layak untuk menjadi seorang Peguam Syarie –

           (a)       seorang yang beragama Islam;

           (b)       seorang warganegara Malaysia;

           (c)       berkelakuan baik dan –

 

                      i. tidak pernah disabitkan di Malaysia atau di mana-mana tempat lain atas apa-apa kesalahan jenayah syariah atau sivil (di bawah Undang-Undang bertulis); dan

                     ii .bukan seorang yang bankrap atau tidak pernah didapati bersalah atas apa-apa perbuatan atau ketinggalan yang dinyatakan di dalam perenggan 33(6) (a),(b),(c),(e),(f),(h),(k) atau (l) Akta Kebankrapan 1967 [Akta 360];


          (d)       tidak dipecat, hilang kelayakan atau digantung atas kapasitinya sebagai seorang Peguambela dan Peguamcara;

 

          (e)       (i)   memiliki Ijazah Sarjana Muda Syariah dari mana-mana Universiti atau mana-mana Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dan tertakluk kepada syarat yang ditetapkan di dalam subkaedah (2); atau

 

                     (ii)   seorang Peguambela dan Peguamcara dan mempunyai Diploma atau Ijazah dalam bidang Undang-Undang atau Undang-Undang Syariah dari mana-mana Universiti atau Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; dan

 

          (f)        telah lulus ujian bertulis atau temuduga atau kedua-keduanya sekali sebagaimana yang ditetapkan oleh Jawatankuasa.

 

(2)       Penerimaan masuk sebagai Peguam Syarie di bawah subperenggan (1) (e) (i) hendaklah tertakluk kepada syarat berikut:

 

        (a)       jika seseorang itu memiliki Ijazah Sarjana Muda Syariah dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia selain daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dia hendaklah juga memiliki –

                   (i)      Diploma Undang-Undang Pentadbiran dan Kehakiman Islam daripada Universiti Islam Antarabangsa; atau

                  (ii)      mana-mana Diploma Lepasan Ijazah yang setaraf dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia;

 

        (b)      jika seseorang itu memiliki Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang (Syariah) dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia atau setaraf dengannya,

 

dengan syarat Jawatankuasa boleh, menurut budi bicaranya, mengecualikan apa-apa syarat yang dinyatakan di atas apabila permohonan dibuat kepadanya dengan disokong oleh keterangan yang memuaskan bahawa ada hal keadaan yang mewajarkan sesuatu syarat itu dikecualikan.

 

(3)       Penasihat Undang-Undang Negeri, Pegawai Syariah dan Peguam Persekutuan di Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Terengganu atau mana-mana pegawai yang telah dilantik di bawah Akta Bantuan Guaman 1971 [Akta 26] hendaklah disifatkan telah dilantik sebagai Peguam Syarie oleh Majlis di bawah Kaedah ini dan kaedah 17 adalah tidak terpakai bagi pegawai itu dan, pegawai itu boleh, jika tugas rasmi memerlukan, mewakili mana-mana pihak dalam mana-mana Mahkamah.

 

Bilangan Pengunjung

Hari ini 335

Hari sebelum 1146

Minggu ini 9461

Bulan ini 6139

Jumlah 2700663

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Awan Tag

Undian

Apakah Pandangan Anda Terhadap Laman Web Rasmi MAIDAM?